Masovni mediji u velikoj meri oblikuju stavove javnog mnjenja, ali i utvrđuju već postojeće predstave o određenim temama, pojedincima i grupama. Prikazivanje određenih grupa neretko je stereotipno ili se čak može govoriti o minus-prisustvu određene populacije u medijima što svakako svedoči i o stavovima vladajuće politike. Mladi dobijaju prostor jedino u rubrikama sa ,,lakim” temama (poput sporta i zabave) ili kada se iznose podaci o odlivu mozgova u čemu naša zemlja prednjači u Evropi (pa i u svetu) i tada oni postaju tzv. stampedo generacije. O nevidljivosti mladih u medijima svedoči i činjenica da u Srbiji nema relevantnih istraživanja na ovu temu. Ipak, političke okolnosti i okupljanje mladih na mirnim protestima u periodu nakon izbora za predsednika Republike Srbije, počev od 3.4.2017. godine, doprinele su da mladi dobiju određeni medijski prostor.

Iz potrebe da se utvrdi koliki medijski prostor su dobili mladi koji su bili nosioci protesta i kakva je njihova slika u medijima nastalo je ovo istraživanje. Posredno, cilj rada je i da podstakne stručnu javnost da se posveti problemu prikazivanju mladih u medijima koji je nedovoljno  obrađen.

Korišćena je metoda analize sadržaja medijskih poruka sa srpskih portala koje su objavljivane u periodu od 3.4.2017.godine pa do 12.4.2017.godine kada su protesti bili najmasovniji i predstavljali aktuelnu temu. Jedinica analize bila je tema (mladi). Formalna kategorija analize obuhvata učestalost javljanja mladih u tekstovima o protestima, važnost koju taj pojam dobija (da li se pojavljuje u naslovu, podnaslovu ili u daljem tekstu), ali i o kakvoj vrsti novinskog teksta je reč (izveštaj, komentar, intervju i sl.). Uključena je i analiza stila kako bi se procenilo da li postoji emocionalna zainteresovanost odašiljača poruke.

U okviru sadržinske analize nastojalo se da se jedinica analize posmatra u kontekstu sa kojim su dovedene u vezu pa se izdvajaju:

  • aktivni mladi  – koje definišemo kao grupu koja se bori za svoju budućnost, slobodno izražava svoje stavove i samostalno preuzima inicijativu
  • pasivni mladi – grupu kojom se manipuliše, koja je plaćena, čiji je bunt iskorišćen, nema sopstvene stavove
  • neutralni mladi – odnosi na mlade koji se pojavljuju bez konteksta.

Uzorak čine svi tekstovi o protestima koji su objavljivani na srpskim portalima Informer, Kurir, Večernje novosti i N1 u navedenom periodu. Pregledano je ukupno 213  objava  koje sadrže vesti, intervjue, saopštenja stranačkih lidera, sindikata, izjave javnih ličnosti, ali i fotografije i video priloge. Ovaj namerni uzorak odabran je u cilju sagledavanja izveštavanja na portalima medija koji se karakterišu kao prorežimski (poput Informera) i objektivni (poput N1) i uporedno analiziraju.

 

Rezultati istraživanja:

Najveći broj tekstova posvećenih protestima u navedenom periodu objavio je portal N1. Procentualno, mladi se najčešće pojavljuju u tekstovima Kurira.

 

VIDLJIVOST PROTESTA:

Najveći broj tekstova posvećenih protestima u navedenom periodu (Grafikon 1) objavljen je na portalu N1 – ukupno 87 objava, a od toga, 32 teksta pripadaju formi vesti i reportaže, dok preostalih 55 tekstova spadaju u forme  komentar/intervju/saopštenje koje sadrže izjave analitičara, lidera opozicije, lidera vladajuće koalicije, ali i javnih ličnosti. Zatim sledi Informer sa 54 objave od kojih su 28 vesti, a 26 komentari i saopštenja. Na portalu Kurira postoji 51 objava sa velikim brojem foto priloga i video reportaža sa samih protesta. Dominira forma vesti i reportaže – ukupno 34 ovakvih objava, dok je 17 objava sadržalo komentare, intervjue ili saopštenja. Najmanje objava o protestima je bilo na portalu Večernjih novosti, samo 21 i to 11 vesti, a 10 prenetih saopštenja ili komentara

Ukupan broj objava u periodu od 3.4.2017. godine do 12.4.2017. godine: 213
Grafikon 1: Ukupan broj objava u periodu od 3.4.2017. godine do 12.4.2017. godine: 213

 

PRIKAZ MLADIH:

Praćeno je da li se i kako se u navedenim tekstovima pojavljuju mladi i u kom od opisanih konteksta, a pritom se vodilo računa da li se povodom protesta izjašnjava vlast, opozicija, analitičari ili javne ličnosti, ili je reč o vesti bez navođenja.

Na N1 portalu mladi su prikazani pozitivno, u Informeru izrazito negativno, dok su Večernje novosti potpuno ignorisale temu.

 

PORTAL N1:
Kada je reč o ovom portalu, zaključujemo da je izveštavanje bilo nepristrasno i da je ponuđen veliki broj tumačenja analitičara i komentara političara pored samih vasti o dešavanjima. Najveći broj prenetih izjava u odnosu na ukupan broj su komentari predstavnika vladajuće koalicije – 23, ali prostor za izjave imali su i predstavnici opozicije – 9 komentara, analitičari takođe 9 i javne ličnosti (predstavnici organizacija, umetnici, predstavnici sindikata i ostali) ukupno 18 izjava. Mladi su bili spominjani i u naslovima, podnaslovima i u samom tekstu. Ukupan broj objava i strukturu po prikazu mladih o njima možete pogledati na grafikonu2.
Kada su u pitanju objave koje su vesti o događajima, mladi su najčešće prikazani kao aktivni sa neutralnom ocenom u 19 tekstova, bez konteksta u 5 tekstova, a aktivni sa pozitivnom ocenom u 2 teksta. Nisu spomenuti u 6 objava o protestima.
U saopštenjima i komentarima vlasti koje je N1 preneo na svom portalu mladi se gotovo ne pojavljuju (nisu prisutni u 18 od 23 izjave predstavnika vlasti) dok su 2 puta spomenuti bez konteksta, jednom kao pasivni sa negativnom ocenom, jednom kao aktivni sa neutralnom i jednom kao aktivni sa negativnom ocenom. Kada je reč o opoziciji, mladi su najčešće bili prikazani kao aktivni sa pozitivnom ocenom (6 izjava od 9), jednom dati bez konteksta, a preostala 2 puta nisu prisutni u navodima. Slično je sa analitičarima. Od ukupno 9 navoda, najviše je bio prikazanih aktivnih mladih sa pozitivnom ocenom, jednom kao aktivni sa neutralnom ocenom, dok u preostala 3 tumačenja nije bilo spominjanja mladih. U komentarima javnih ličnosti mladi su najčešće aktivni i pozitivno ocenjeni (u 9 od 16 tekstova), u samo jednom pasivni i negativno ocenjeni, dvaput aktivni sa neutralnom ocenom, dvaput aktivni sa negaivnom ocenom, dok se u preostalim tekstovima ne pojavljuju mladi.

U najvećem broju slučajeva kada su prisutni mladi su prikazani u pozitivnom kontekstu na portalu N1
Grafikon 2: U najvećem broju slučajeva kada su prisutni mladi su prikazani u pozitivnom kontekstu na portalu N1

“Tzv. studenti”, strani plaćenici i sile mraka

INFORMER:

Prikaz mladih na portalu Informer izgleda prilično drugačije. Pored jasno naglašene ubeđivačke politike ovog medija, primetna je manipulacija čitalačkom publikom, neprofesionalno izražavanje, povezivanje protesta sa različitim ljudima o kojima se sudi na osnovu navoda iz tabloida i sl. Mlade nazivaju vandalima i huliganima. Njihovo prisustvo se često negira (tzv. studenti, ,,mladi”) već se vrši pomeranje ka navodnim organizatorima skupa (javne ličnosti ili predstavnici opozicije, pa čak i ljudi iz kriminalnog miljea), a spominju se u kontekstu plaćenika (novac dolazi sa Zapada ili još konkretnije od Soroša) ili izmanipulisane dece među kojom ima i maloletnih. Na osnovu Informerovih navoda zaključuje se da su mladi grupa zloupotrebljenih plaćenika kojim manipuliše Zapad i opozicija (,, sile mraka”), a cilj je rat, haos, državni udar, varvarstvo. Naslovi vesti su senzacionalistički (Bruka i sramota, Krvavi plan, Ludilo mozga itd.), a u podnaslovu ili daljem tekstu mogu se naći mladi ili tzv. mladi.
U ukupnom broju tekstova prednjače oni u kojima su mladi ocenjeni kao pasivni i to negativno (kao što možete pogledati na grafikonu 3). U kategoriji vesti, u čak 20 od 28 tekstova su ocenjeni upravo tako. U 3 teksta kao aktivni ali sa negativnom ocenom, dok se u 5 objava (iz kategorija vesti) ne spominju. Kada je reč o komentarima i saopštenjima, prednjače izjave vlasti u 15 tekstova od 26, 1 izjava opozicije, 1 tumačenje analitičara i 8 tekstova koji nam donose izjave javnih ličnosti. U izjavama koje su dali predstavnici vlasti mladi nisu spominjaniIzjava opozicije donosi pasivno predstavljanje mladih sa pozitivnom ocenom (ovakav utisak se stiče zbog namere autora poruke da proteste poveže sa opozicijom), analitičar mlade prikazuje pasivno sa negativnom ocenom, a kod komentara koje su dale javne ličnosti nailazimo na pasivno predstavljanje mladih sa negativnom ocenom (6 tekstova) i dve objave u kojima se mladi ne spominju.
Treba spomenuti još to da su mladi još za vreme objavljivanja ovakvih natpisa davali odgovore na samim protestima. Njihove poruke su poslate drugim reporterima, cepanjem Informera, ali i parolama sa porukama poput: Drogirana omladina, After kod Soroša, Strani plaćenici i sl. Sve ovo ukazuje na svest kod mladih o dešavanju u medijima.

Grafikon 3 - slika mladih u Informeru izrazito je negativna
Grafikon 3 – slika mladih u Informeru izrazito je negativna

 

KURIR:

Na portalu Kurira u označenom periodu nalazimo 51 objavu, od toga 34 predstavljaju vesti, a 17 donose komentare, saopštenja i intervjue. Primetno je da Kurir ima najviše fotografija i video priloga o protestima, kao i izjava samih učesnika protesta (u video prilogu ili navođenje u tekstu). S druge strane, nedostaju tumačenja događaja i izjave analitičara. Na portalu sami ističu da su jedini mediji u Srbiji koji redovno i uživo izveštava o protestima. Ukoliko se izuzme nekoliko senzacionalističkih naslova (o golišavim devojkama koje su pozdravile studente), izveštavanje jeste bilo objektivno zbog isticanja brojnosti i pružanja prostorima samim učesnicima da govore u svoje ime. U Kuriru su mladi prikazivani u najvećem procentu u odnosu na ukupan broj tekstova, kada se uporedi sa ostalim portalima (Grafikon 4).
Podeljeno po kategorijama, u vestima je dominantna aktivna predstava mladih sa neutralnom ocenom – 29 tekstova od 34. U ovoj formi javlja se još i prikaz mladih bez konteksta sa neutralnom ocenom(3),pasivni mladi sa negativnom ocenom (1)i aktivni mladi sa negativnom ocenom (1). Zanimljivo je to da su u svim vestima spomenuti mladi, makar u tekstu ako već to nije naglašeno u naslovu ili podnaslovu. Od prenetih saopštenja, najbrojnija su ona koja dolaze od funkcionera na vlasti – ukupno 8 od 17. U njihovim izjavama uglavnom nema mladih – 5 tekstova ili postoje kao pasivni negativno ocenjeni (1), aktivni sa negativnom ocenom (1) i bez konteksta (1). Od ukupno 6 izjava javnih ličnosti, najviše je onih u kojima su mladi aktivni sa pozitivnom ocenom (3), a postoje i aktivni mladi sa neutralnom ocenom (2) i jedna izjava bez pominjanja mladih. Sve 4 izjave opozicije odnose se na aktivne mlade što je pozitivno ocenjeno.

Grafikon 4 - Kurir je u najvecem procentu portretisao mlade
Grafikon 4 – Kurir je u najvecem procentu portretisao mlade

 

VEČERNJE NOVOSTI

Najmanji broj tekstova nalazi se na portalu Večernjih novosti. Pored nezainteresovanosti za same proteste, treba zapaziti i da su same vesti nesadržajne, kao i da nisu objektivno izvaštavali o broju učesnika. Od 21 objave izdvajaju 11 objava sa formom vesti u kojima su mladi prikazani kao aktivni sa neutralnom ocenom (4), bez konteksta sa neutralnom vrednosnom ocenom (3), kao pasivni negativno ocenjeni (2)aktivni sa pozitivnom ocenom (1) i 2 teksta bez spominjanja mladih. Od broja  objavljenih komentara, najviše je onih koje je dala vlast (11), a od tog broja mladi se pojavljuju kao pasivni sa negativnom ocenom (3) i aktivni sa negativnom ocenom (3) dok se u 5 tekstova mladi i ne spominju. U izjavama javnih ličnosti mladi su prikazani kao pasivni negativno ocenjeni (2) o u preostala 2 teksta nema mladih.  Prisutan je samo jedan komentar analitičara bez spominjanja mladih. Zanimljivo je da nema navođenja komentara opozicije.

Grafikon 5 - Večernje novosti su ignorisale temu protesta
Grafikon 5 – Večernje novosti su ignorisale temu protesta

 

Zaključak

Na osnovu objavljenih istraživanja može se zaključiti da su mladi u specifičnoj situaciji dobili određeni medijski prostor, što nije bio slučaj van aktuelnih političkih događanja. Istraživanja i neformalno obrazovanje može doprineti većoj vidljivosti mladih ljudi koji su budućnost zemlje, a ne samo pripadnici stampedo generacija koje skupo koštaju državu. Primetna je dijametralno suprotna slika mladih na dva portala koji u javnosti važe za dve potpune suprotnosti – jedan kao slobodan medij, a drugi kao izrazito prorežimski. Zbog izveštavanja pojedinih medija formira se negativna slika mladih koji su zloupotrebljeni za nečije loše političke ciljeve, dok samim predstavnicima populacije ne dopuštaju da govore u svoje ime. Zabrinjavajuće je to što vlast negira mlade i njihove zahteve ili ih karakteriše kao pripadnike opozicije ili demonstraciju demokratije u zemlji. S druge strane, postoje i mediji koji su dopustili javnosti da sagleda mlade koji se bore za svoju budućnost, ali isto tako i mediji koji su za mlade bili potpuno nezainteresovani.

 

Veliku zahvalnost dugujem Neveni Milovanović koja mi je pomagala pri beleženju ocena i izradi grafičkog prikaza.

Piše: Vladana Stamenić
Istraživanje je sprovedeno u okviru “Škole medijske pismenosti” Centra za marginu
Rezultati istraživanja prezentovani su javnosti na međunarodnoj konferenciji “The Global Human Rights Forums”

 

 


International conference: “The Global Human Rights Forums”